Archiwum projektów 2014

II Międzynarodowy Konkurs Literacki „Młodzież pisze wiersze”

Wiosną 2014 nasze stowarzyszenie, we współpracy z Polskim Towarzystwem Szkolnym „Oświata”, zaprosiło dzieci i młodzież do lat 19 do udziału w tegorocznym konkursie literackim. Zgłosiło się 277 młodych poetów i tłumaczy z Polski, Niemiec i Luksemburga.

15 listopada odbyła się w Berlinie publiczna prezentacja nagrodzonych prac i zaproszonych laureatów. Spotkanie zrealizowano dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Rzeczniczki Rządu Federalnego do Spraw Kultury i Mediów oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

Serdecznie dziękujemy!

Projekt „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (EDI)

Projekt „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (EDI) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP), akcja „Projekty partnerskie Grundtviga”. Wdrażany przez organizacje partnerskie z 9 krajów Unii Europejskiej (jest prawdopodobnie największym projektem wdrażanym obecnie w ramach LLP), ma na celu zwiększenie skuteczności edukacji nieformalnej osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym: przez zwykłych obywateli w sytuacjach codziennych, w miejscach pracy i aktywności pozazawodowej.

Chodzi o eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości prowadzących do współistnienia opartego na wzajemnym szacunku. Realizacja projektu przyczyni się zatem do zmniejszenia istotnych i powszechnych problemów, występujących z różnym natężeniem w całej Europie, we wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich obszarach życia, których źródłem jest niska świadomość społeczna, niewiedza i braki w elementarnej edukacji obywatelskiej.

Cele projektu osiągnięte zostaną dzięki dzieleniu się partnerów własnymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami, współpracy w kreowaniu nowych rozwiązań i włączaniu ich do własnej praktyki edukacyjnej, a więc mnożeniu korzyści. Służą temu wizyty u partnerów, seminaria, warsztaty i dyskusje oraz wspólne przygotowanie i udział w wydarzeniach edukacyjnych i imprezach integracyjnych, a także współpraca z lokalnymi władzami i mediami.

Przebieg i efekty prac utrwalone i rozpowszechnione zostaną w postaci wystaw fotografii i filmów, bloga, stron www, profilu projektu na portalu Facebook oraz publikacji „Lekcje integracji”, zbierającej najlepsze praktyki, opis metod i form edukacyjnych oraz wskazówki metodyczne i porady praktyczne dla przyszłych użytkowników.

grundtvig.2001-ev.de

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Publikacja „Lekcje Integracji”
Link: 1drv.ms/1KD2Waz